source: https://www.prachachat.net/finance/news-442926

จากบทความที่แล้วที่มีการกล่าวถึงความเป็นไปของมนุษย์ในยุคโบราณ ในบทความนี้เราจะมาพิจารณาถึงทิศทางการเติบโตของสังคมมนุษย์ยุคใหม่หลังจากที่มีการคิดค้นตัวอักษรขึ้น ว่ามนุษย์ได้มีการนำองค์ประกอบที่ได้สั่งสม มาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้อย่างไร

หลังจากที่มีการคิดค้นตัวอักษร มนุษย์ได้มีการนำเงินตรามาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกันเป็นเวลาหลายศตวรรษ ซึ่งเป็นเงินตรานี้เองที่ให้กำเนิดระบบทุนนิยมที่ทำให้คุณมีของแบรนด์แนม หรือบัตรเครดิตใช้ จากนั้นก็มีการเกิดขึ้นของลัทธิจักรวรรดินิยมที่เฟื่องฟูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกเชื่อมถึงกันอย่างมิอาจแยกได้ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ (Economy) อีกด้วย

อย่างไรก็ตามได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 — มีการอุบัติขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ปัจจัยนี้ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวความคิดของมนุษย์ เพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้นอีก จึงทำให้ประชาคมโลกมีการผลักดันแนวคิดที่เรียกว่า “เสรีนิยม” (Liberalism) — เป็นสาขาหนึ่งของลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) โดยลัทธิเสรีนิยมนี่เองที่นำมาสู่ระบอบการปกครองแบบ ประชาธิปไตย (Democracy) ที่ประเทศเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน…


source: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/635022/

ปัจจุบันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย หลายอย่างมีความเชื่อมโยงกัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าลองย้อนกลับไปในอดีตเราจะพบว่าเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆทั้งหลายรอบตัวล้วนมีที่มา ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สังคม หรือแม้แต่ความเชื่อ — ที่มักเชื่อกันว่าบริสุทธิ์และมาจากก้นบึ้งของจิตใจ แต่มันมีอยู่จริงๆน่ะหรือ? ในบทความนี้เราจะมาค้นหาที่มาของสิ่งต่างๆดังที่กล่าวมา

ตลอดช่วงเวลาหลายพันปี อารยธรรมของเราได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจนเกินจะจินตนาการได้ ตั้งแต่การเกิดขึ้นของภาษาพูด การกำเนิดขึ้นของเกษตรกรรม การเกิดขึ้นของหลักศาสนาที่เป็นหลักอ้างอิงซึ่งช่วยในการตัดสินใจในบางสถานการณ์ รวมไปถึงตัวอักษรต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือผลผลิตของภูมิปัญญามนุษย์ในยุคต้นๆที่ถูกส่งทอดกันมาจนถึงรุ่นของเรา

อะไรทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น


If you think about a country which is both dignified and antique, Russia is probably the top one in the list. It is the largest country in the world which covers an enormous area range from North of China to Eastern Europe. It’s also been through a lot of changes for a thousand years. One of the things which makes it remarkable is its unique architecture and vibe you can’t find anywhere else in the world.


As mentioned in my earlier blog post, SerDe is an interface which hive use to deserialize (read data from table’s hdfs location then converting it to java object) and serialize data (convert a Java Object representing each data record using ObjectInspector to Writable format which can be written to hdfs location).

A figure shows how hive reads and writes records using SerDe. Referenced from http://www.dummies.com/programming/big-data/hadoop/defining-table-record-formats-in-hive/

Type of SerDe

By default, hive uses a SerDe called LazySimpleSerDe:

 org.apache.hadoop.hive.serde2.LazySimpleSerDe 

When you’ve specified a “TEXTFILE” format as a part of “STORED AS” property during a process of table creation. However, there are other type of SerDe including OpenCSV SerDe.

org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde

In this case, you can use it when you have…


Nowadays, a number of website in the internet is growing rapidly along with a number of public article online. Due to an evolution in technology, there’s a bunch of websites out there which provide useful articles. However, it can be a waste if we can read it only once.


In a big data world, hive is one of the most popular data warehouse tool. Though it comes with some convenient and flexibility features including SQL liked data manipulation language or easily data importing mechanism which a user can just simply copy data file to specified hdfs location. It also have some disadvantages which is why it is necessary to have “Data validation” mechanism.

Hive Data Validation Mechanism Limitation

In hive when you create a table schema, you must specify each column name along with its data type. So simple like relational database which are widely used nowadays. …

Patraporn Kuhavattana

A data scientist who enthusiast to know more about the world. Interested and being a big reader in science topic including ai, physics, astronomy and psychology

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store